Richtlijnen aanvraag

Bijdragen uit het A. Roland Holst Fonds zijn bedoeld voor individuele professionele kunstenaars uit alle disciplines en stichtingen met een culturele doelstelling. Aanvragen kunnen ingediend worden voor ondersteuning van kunstenaars of projecten met een regionale binding met de gemeente Bergen.
Projecten die reeds zijn aangevangen voor de geplande eerstvolgende vergaderdatum worden niet in behandeling genomen.
De aanvragen worden beoordeeld door het bestuur, dat overtuigd wil zijn van de kwaliteit van het werk van de aanvrager en de noodzaak van het ingediende verzoek.
Gehonoreerde aanvragen worden door het ARHF gebruikt voor publicitaire doeleinden.

 

Het fonds kent twee typen aanvragen:

 

Aanvraag ARHF Materiaalfonds

Het ARFH kan individuele professionele kunstenaars uit alle disciplines uit de gemeente Bergen (Schoorl, Bergen NH, Egmond) een financiële bijdrage bieden voor materialen (dus geen diensten) van maximaal 500 Euro.
Het materiaalfonds is bedoeld om bij te kunnen dragen aan het professionaliseren van de beroepspraktijk. Er kan eenmaal per drie jaar een bedrag worden aangevraagd.
U stuurt de aanvraag per mail naar: info@rolandholstfonds.nl
Let op: aanvragen dienen uiterlijk 14 dagen voor de vergaderdatum bij het secretariaat aanwezig te zijn.

De aanvraag voor het materiaalfonds moet de volgende informatie bevatten:

 • naam, adres, woonplaats, telefoon, emailadres en website aanvrager
 • een motivatiebrief en CV (maximaal 2 A4, PDF)
 • de gevraagde ARHF bijdrage
 • een offerte voor het benodigde materiaal (totale kosten, PDF)

Na honorering stuurt u het fonds een kopie van de factuur van de materiaalaankoop (totale kosten, PDF)

 

Aanvraag ARHF Projectfonds

Het ARHF kan individuele professionele kunstenaars uit alle disciplines en stichtingen met een culturele doelstelling een financiële bijdrage bieden voor evenementen en activiteiten die:

 1. plaatsvinden in de gemeente Bergen (Schoorl, Bergen NH, Egmond)
 2. het initiatief zijn van een individuele kunstenaar of stichting woonachtig of gevestigd in de gemeente Bergen.
 3. Betrekking hebben op de gemeente Bergen

De hoogte van de aanvraag kan tot maximaal 50% van de totale begroting bedragen. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door het bestuur en is gelimiteerd tot 1500 euro.

Het projectfonds is bedoeld om bij te kunnen dragen aan het vergroten van het culturele klimaat in de gemeente Bergen. Er kan eenmaal per drie jaar een bedrag worden aangevraagd.

 

De aanvraag voor het projectfonds moet de volgende informatie bevatten:

 • Een motivatiebrief (maximaal 300 woorden, PDF)
 • Informatie over de aanvrager (instelling c.q. particulier). Naam, adres, telefoon, emailadres en website) en vermeldt wie de contactpersoon is.
 • Een projectplan (maximaal 2000 woorden, PDF) Bij de omschrijving van het project staat informatie over:
  1. de betrokkenen bij het project (auteurs, kunstenaars, uitgeverij etc).
  2. welk publieksbereik het project heeft resp. welke de doelgroep van het project is.
  3. de doelstellingen van het project.
  4. wanneer het project een aanvang neemt en wanneer het project zal zijn voltooid.
 • Een begroting en financieringsplan voor het project (totale kosten, PDF)
 • Een financiële toelichting met daarin de gevraagde bijdrage en aangevraagde/toegekende ondersteuning bij andere fondsen. U kunt een algemeen voorbeeld van een dekkingsplan hier downloaden
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Binnen twee maanden na afloop van het project stuurt u een (financiële) verantwoording en evaluatie (PDF)

U stuurt de aanvraag per mail naar: info@rolandholstfonds.nl
Let op: aanvragen dienen uiterlijk 14 dagen voor de vergaderdatum bij het secretariaat aanwezig te zijn. Aanvragen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

 

Uiterlijke inlevertermijn aanvragen
Het bestuur vergadert drie- á viermaal per jaar. De uiterste inleverdata zijn altijd 14 dagen voor de vergaderdatum (zie de website). Het bestuur kan naar omstandigheden hiervan afwijken.